فراتر از انتظارات لبخند را به زندگی می آورید

  • Info@tehrandent.com
  • 77325918 - 77391459 - 77788130

جداول

Basic table

First NameLast NameEmail
JohnDoejohn@example.com
MaryLeemary@example.com
JulyMayjuly@example.com

Striped rows

First NameLast NameEmail
JohnDoejohn@example.com
MaryLeemary@example.com
JulyMayjuly@example.com

 

Bordered Table

First NnameLast NameEmail
JohnDoejohn@example.com
MaryLeemary@example.com
JulyMayjuly@example.com

Hover rows

First NameLast NameEmail
JohnDoejohn@example.com
MaryLeemary@example.com
JulyMayjuly@example.com

Contextual Classes

SUCCESSJohnDoejohn@example.com
DANGERMaryLeemary@example.com
INFOJulyMayjuly@example.com
WARNINGAnaScottana@example.com